Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Иностранные чертежи » Казахстан : Дипломные и курсовые работы : Машиностроение и механика : Автомобильная отрасль : Проектирование АТП / СТО / ТО : Дипломдық жоба - "Каган" ЖШС үшін қысқы уақытта ауа жылыту

Дипломдық жоба - "Каган" ЖШС үшін қысқы уақытта ауа жылыту

| Рб:
4
| Платформа: АutoCad | Поместил: N1984 | Дата: 14.3.19 02:52 | Год выпуска: 2018 | Размер: 815.27 KB | Скачали: 0
Коротко о файле: ЕНУ / "Қаған" ЖШС үшін қысқы уақытта ауа жылыту тақырыбына арналған дипломдық жоба графикалық бөліктен А1 форматындағы алты парақта және баспа мәтіннен жасалған есептік-түсіндірме жазбада орындалған. Есептеу-түсіндірме хат келесі бөлімдерден тұрады: кіріспе, техникалық-экономикалық негіздеме, кәсіпорынды техникалық жобалау, конструкторлық бөлім, Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, жобаны өндіріске енгізудің экономикалық тиімділігі, әдебиеттер тізімі. / Құрамы: 7 Парақ сызба + түсіндірме жазба
Дипломдық жоба - "Каган" ЖШС үшін қысқы уақытта ауа жылыту

Мазмұны
Кіріспе 8
1. Техника-экономикалық негіздеме 11
2. Кәсіпорынның техникалық жобалауы 16
2.1 Ашық тұрақтарда құрамның ТҚҚ және жөндеуде нормативтердің түзетуі 20
2.2 Техникалық дайындықтың жобалық көлемінің коэффициентін анықтау 22
2.3 Жылыту тәсілінің келтірілген есебі 25
2.4 Құрамның техникалық қызмет көрсетуі бойынша жылдық және ауысым программаларын анықтау 25
2.5 Ашық тұрақтарда ТҚҚ мен ТЖ жалпы жылдық еңбексыйымдылығын анықтау  27
2.6. Құрамның ТҚҚ мен ТЖ еңбексыйымдылықтарын жұмыстардың түрлері бойынша реттеу. 28
2.7. Кәсіпорын қызметкерлерінің санын анықтау. 30
2.8. Кәсіпорында ТҚҚ және ТЖ өндірісінің ұйымдастыруының таңдау тәсілі 31
2.8.1. Автокөліктердің қозғалтқышын берілген жылыту тәсілін қарастыру. 31
2.8.2 Тұрақты құрамның ағымдағы жөндеуін ұйымдастыру 33
2.8.3 ТҚҚ мен ТЖ өндірістің ұйымдастыру тәсілін жақсарту 35
2.8.4. Ашық тұрақты аймақтарда ТҚК мен ағымдағы жөндеудің шығындарын есептеу. 37
2.9 ТҚК мен ТЖ өндірісімен басқару. 39
3. Конструкторлық бөлім. 43
3.1. Автожолдың құрылысында инертті материалдарды тасымалдауда автоколонна үшін автогородокты ұйымдастыру 44
3.2. Ауаның төмен температура кезіндегі ашық тұрақтарда қозғалтқышты жылыту тәсілдерінің анализі  46
3.3. Автогородок үшін қысқы уақытта жіберу алдында қозғалтқышты жылыту тәсілін таңдау 48
3.4. Автогородок үшін қозғалтқыштың жіберу алдындағы жылытуды зерттеу. 50
4. Еңбек қорғау 51
4.1 Еңбек қорғау кодексі 51
4.2 «Каган» ЖШС – нің қауіпсіздік техникасы ережесі және өртке қарсы шаралар 52
4.3 «Каган» ЖШС - нің Еңбек қауіпсіздігін және еңбек жағдайын жақсарту бойынша ұсыныстар 54
4.3.1 Слесарлы механикалық цехтің жарықтандырылудың есебі 58
5. Қоршаған ортаны қорғау 60
5.1. Қазақстан Республикасының қоршаган ортаны қорғау туралы заңы және экологиялық кодекс 60
5.2 Табиғи ресурстарға кері әсерлі объектілер 65
6. Жобаны өңдіріске енгізудің экономикалық тиімділігі 68
6.1. Жылыту тәсілін жақсарту бойынша мерекелердің тиімділігі.  68
6.2. Кәсіпорынның техникалық қызметін нарықтық қатынасқа ауыстыру. 72
Қорытынды 74
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 75

Бірінші бөлігінде кәсіпорынның сипаттамасы және міндеті көрсетіліп, жобалаудың негізгі мәселелер қойылды. Технологиялық бөлімде жылдық өндірістік бағдарламаның арналған шығындардың есептелуі жүргізіледі.
Ұйымдастыру бөлімінде өндірісті басқарудың құрылымы, көрсетіліп, жылыту аймағының әзірленуі қарастырылады.
Конструкторлық бөлімде автокөлікті жылыту есебі, жұмыс істеу принциптері мен конструкциясын зерттеп, құрама бөлшектеріне есептеулер жүргізілген.
Еңбекті қорғау бойынша бөлігі еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша шаралардың талдамасынан тұрады.
Экологиялық қауіпсіздік жөніндегі бөлігі қоршаған ортаға зиянды әсер ету төмендету бойынша сақтандыратын шаралардан тұрады.
Экономикалық бөлімде ұсынылған шаралар мен талдамалардың енгізу тиімдлігі есептелген.
Жобада техникалық қызмет көрсеті станциясында азаматтарға тиесілі жеңіл автокөліктерінің жөндеу мен техникалық қызмет көрсету мәселелері қарастырылған. Станция өндірісінің негізгі буыны болғанымен, техникалық қызмет аймағының жұмысы көрсетілген.
 

Кәсіпорын айналмалы фондының өзінің есеп беру негізгінде номенклатурасын үлкейтті, автокөлік транспортының қозғалмалы құрамның техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жағдайы кеңес беретін, негізгі бунақтар мен автокөліктің агрегаттарының жөндеуін ұйымдастыруымен ғана шектеле қоймай,көбінесе бунақтарды, базистік бөлшектерді, құралдар мен механизмдерді де жөндейді. Және де айналым қорды аталым қосалқы бөлшектердiң бар болудың деңгейi жөнделген буындар басы негiз, орта жүретiндiктен ұзақ iссапарларды жұлып алуда материалдар, белгiлi таңбалардың автокөлiктерiн санның өзгерiсi, автокөлiктердi табудың қажеттiлiгi және агрегаттардың жөндеуіне байланысты үнемі түзетіледі.

«Каган» ЖШС 01.01.2017 ж. техника-экономикалық көрсеткіштері:

 

Көрсеткіштердің атауы

 

Өлш.

Бірл.

Қозғалмалы құрам

Ескерту

КамАЗ

5511

ГКБ

8527

КамАЗ 5320

1

Автокөлік санының орташа тізімі

Дана

50

50

72

122

2

Пайдалану шарты (деңгей)

 

 

 

 

III

3

Жылдағы ПС жұмысының мерзімі

күн

 

 

 

305

4

Желідегі орташа жұмыс

Мерзімі

Сағ.

 

 

 

10

5

Орташа тәуліктік автокөлік жорығы

Км

180

180

240

 

6

Барлық автокөл-ң жылдық жорығы

Мың.км

2036,7

 

3784,3

5821,0

7

Техникалық дайындықтың коэффициенті

 

0,78

0,78

0,76

 

8

Автокөлік шығуының коэфф.

 

0,62

0,62

0,60

 

9

Қолданылатын мерзімділігі:

ЕО

ТО-1

ТО-2

 

 

Км

Км

Км

180

2500

8000

180

2500

8000

240

3000

10000

 

10

Фактілік жұмыссыйымд:

ЕО

ТО-1

ТО-2

100 км ТЖ жорығы

 

 

адам/сағ

ад/сағ

ад/ч

ч/ч

1000

 

 

0,72

4,8

21,2

17,8

 

 

 

0,86

4,3

18,3

16,7

 

 

 

 

 

 

11

Фактілік санауы:

 

Негізгі жұмысшылар

Көмекші

ИТР және қызметкерлер

 

 

Адам

Адам

Адам

 

 

 

 

 

59

15

10

12

Тәуліктегі ескертулер саны:

ЕО

ТО-1

ТО-2

ТР

 

 

Дана

Дана

Дана

дана

 

 

31

3

1

2

 

 

 

48

3

2

3

 

 

81

6

3

5

13

Өндіріс орнының ауданы

Кв.м

 

 

 

1296

14

Қойма орнының ауданы

Кв.м

 

 

 

178

15

Автокөлік-ң біркелкі топтарының саны

Дана

 

 

 

1

16

КР өткен автокөлік саны

Дана

2

 

6

8

17

Жүксыйымдылығының пайдалану коэфф.

 

1,1

1,1

1,0

 

18

Жорықтың пайдалану коэфф.

 

0,5

0,5

0,65

 

19

Транспорттық жұмысының орындалғаны

Тткм

19043,1

 

39356,9

58400,0

20

Табыс

Т.т.

 

 

 

110960,0

21

Тасымалдаудың өзіндік құны

Т.т.

 

 

 

102200,0

22

Табыстың алуы

Т.т.

 

 

 

8760,0


Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.