Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:



Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Машинобудування і механника : Дипломний проект - Розроблення технологічного процесу та вибір раціонального зварювального устаткування та пристосувань для виготовлення двотаврових балок

Дипломний проект - Розроблення технологічного процесу та вибір раціонального зварювального устаткування та пристосувань для виготовлення двотаврових балок

| Рб:
5
| Платформа: AutoCad | Поместил: roman84 | Дата: 25.8.18 06:51 | Год выпуска: 2016 | Размер: 2.58 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ТНТУ ім. І. Пулюя / МТФ / В даній роботі проведено аналіз питань щодо вдосконалення технологічного процесу та устаткування для виготовлення двотаврових балок. Внаслідок запропонованих інженерних рішень загальний річний економічний ефект складає 223040 гривень. Виробом являється зварна двотаврова балка, довжиною 10 м, з товщиною вертикальної стінки 8 мм, ширина поясів 200 мм, та з товщиною 14 мм. / Склад: 11 аркушів креслення формату А1 (Пневмоциліндр механізму затисканні, Механізм затисканя, Стапель для складання двотаврової балки, Редуктор механізму переміщення, Опора кантувача ланцюгового, Портальна самохідна установка, Технологічний процес виготовлення) + специфікації + ПЗ( 125 сторінок).
Дипломний проект - Розроблення технологічного процесу та вибір раціонального зварювального устаткування та пристосувань для виготовлення двотаврових балок

ЗМІСТ
ВСТУП
1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.
1.1 Виріб, його призначення .
1.2 Матеріал виробу і його характеристика
1.3 Технічні вимоги до виробу 
1.3.1 Вимоги до матеріалів та напівфабрикатів 
1.3.2 Вимоги до геометричних форм виробу 
1.3.3 Вимоги до зварних з’єднань
1.3.4 Вимоги до якості зварювання 
1.4 Аналіз існуючого технологічного процесу виготовлення
виробу та постановка завдання на проектування 
2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА.
2.1 Обґрунтування вибору матеріалу і визначення його зварюваності
2.2 Заготовки та методи їх одержання 
2.3 Вибір та обґрунтування способу зварювання 
2.4 Вибір зварювальних матеріалів
2.5 Розрахунок та підбір параметрів режиму зварювання з
використанням ЕОМ 
2.6 Вибір і обґрунтування зварювального устаткування 
2.7 Вибір допоміжного зварювального устаткування.
2.8 Вибір методу контролю якості
2.9 Складання технологічного процесу виготовлення виробу
2.9.1 Заготівельні операції 
2.9.2 Складально-зварювальні операції
2.9.3 Опоряджувальні операції 
2.9.4 Допоміжні операції .
2.9.5 Контрольні операції .
2.10 Нормування технологічного процесу і витрат матеріалів та електроенергії 
3 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА.
3.1 Перевірочний розрахунок міцності конструкції 
3.1.1 Вибір мінімального катета шва. 
3.1.2 Перевірка поясних швів.
3.1.3 Перевірка надійності зварних швів.
3.2 Вибір типу пристосувань 
3.3 Розрахунок необхідних зусиль притискань 
3.4 Обґрунтування вибору баз 
3.5 Розрахунок ланцюгового кантувача.
3.6 Розрахунок пневмоциліндрів .
3.7 Опис конструктивних схем лінії .
4 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
4.1 Вихідні дані 
4.2 Організаційна частина 
4.2.1 Характеристика організаційних форм роботи дільниці .
4.2.2 Обґрунтування типу виробництва та форм його організації
4.2.3 Розрахунок необхідної кількості підіймально -транспортного устаткування 
4.2.4 Обґрунтування просторового плану дільниці цеху та розрахунок площі 
4.2.5 Розрахунок кількості промислово-виробничого персоналу (ПВП) дільниці 
4.2.6 Обґрунтування структури управління дільницею 
4.3 Економічна частина 
4.3.1 Розрахунок капітальних вкладень
4.3.2 Розрахунок собівартості продукції 
4.3.2.1Розрахунок витрат на основні матеріали, покупні та комплектуючі вироби 
4.3.2.2Розрахунок фонду оплати праці .
4.3.2.3Складання кошторисів непрямих витрат
4.3.2.4Складання калькуляції собівартості виробу
4.3.3 Розрахунок нормативних оборотних коштів .
4.3.4 Розрахунок основних техніко-економічних показників 
4.3.4.1Розрахунок ціни реалізації продукції 
4.3.4.2Розрахунок обсягу товарної (реалізованої) продукції
4.3.4.3Розрахунок прибутку від реалізації продукції 
4.3.4.4Розрахунок собівартості товарної (реалізованої) продукції 
4.3.4.5Розрахунок фондовіддачі 
4.3.4.6Розрахунок фондомісткості продукції 
4.3.4.7Розрахунок продуктивності праці 
4.3.4.8Розрахунок рентабельності виробництва 
4.3.4.9Розрахунок рівня механізації та автоматизації 
4.3.4.10Зниження собівартості продукції 
4.3.4.11Ріст продуктивності праці 
4 3 4 12 Розрахунок економічного ефекту від впровадження нових технологічних процесів 
4.3.4.13Розрахунок терміну окупності капітальних вкладень 
5 САПР У ЗВАРЮВАННІ 
6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ.
6.1 Заходи для захисту від ураження електричним струмом в спроектованому цеху (дільниці) 
6.2 Розрахунок штучного освітлення для спроектованого цеху з використанням люмінесцентних чи ламп розжарювання .
6.3 Пожежна профілактика в спроектованій дільниці .
6.4 Стійкість роботи підприємства в надзвичайних ситуаціях .
6.5 Основи стійкості роботи промислового підприємства
6.6 Вимоги до стійкості функціонування промислового підприємства 
6.7 Оцінка стійкості роботи промислового підприємства 
6.8 Захисні споруди .
7 ЕКОЛОГІЯ 
7.1 Актуальність охорони навколишнього середовища 
7.2 Забруднення довкілля, що виникають в результаті технологічного процесу виготовлення двотаврової балки. 
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ВИСНОВОК
В дипломному проекті розроблено питання щодо вдосконалення технології та обладнання для механізованого складання та зварювання двотаврових балок. У порівнянні із базовим варіантом у роботі запропо-новано наступні зміни:
 замінено спосіб зварювання на більш раціональний;
 розраховано раціональніші параметри режиму зварювання;
 використано більш новіше та продуктивніше обладнання.
У роботі рекомендується проведення заходів для зменшення впливу шкідливих факторів, які діють у спроектованій дільниці на здоров’я пра-цюючих, що дає змогу підвищити безпеку праці, попередити виробничий травматизм та професійні захворювання.
При проектуванні обладнання зварювального виробництва засто-совувалися САПР-системи, що містить технічні засоби, математичне, про-грамне, інформаційне забезпечення.
Внаслідок впровадження у виробництво запропонованої технології і автоматичного обладнання для складання і зварювання двотаврових ба-лок дозволило:
 знизити собівартість виробу на 1.323 %;
 підвищити продуктивність праці;
 рівень механізації і автоматизації до 100%;
 значно підвищилась якість продукції за рахунок застосування більш точних пристосувань з пневматичними затискачами;
 економічний ефект від впровадження нового технологічного процесу становить 223040 грн. в рік, при річній програмі випуску 2000 шт/рік.




Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.