Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Чертежи » Робочі проекти : Машинобудування і механника : Дипломний проект - Дослідження впливу процесу зварювання на властивості зварних з’єднань при виготовленні підвіски бульдозера

Дипломний проект - Дослідження впливу процесу зварювання на властивості зварних з’єднань при виготовленні підвіски бульдозера

| Рб:
5
| Платформа: Компас AutoCad | Поместил: Zigmund | Дата: 27.8.18 15:34 | Год выпуска: 2014 | Размер: 3.33 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: ТНТУ ім. І. Пулюя / МТФ / Проведено дослідження впливу параметрів режиму зварювання на властивості зварних зєднань при виготовленні підвіски бульдозера. Внаслідок запропонованих інженерних рішень умовний економічний ефект складає 46699 гривні при річній програмі випуску 130 штук в рік, а термін окупності 1,33 року. / Склад: 12 аркушів креслення (Стапель для зварювання бульдозера, Пристосування для зварювання планіровщика, Опорна рама пристосування, Наукова частина, Кондуктор для зварювання бульдозера, Технологічний процес виготовлення бульдозера) + специфікації + ПЗ(не вистачає 5 розділу "Організаційно - економічна частина).
Дипломний проект - Дослідження впливу процесу зварювання на властивості зварних з’єднань при виготовленні підвіски бульдозера

ЗМІСТ
Вступ
АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 
1.1 Опис конструкції зварного виробу
1.2 Характеристика матеріалу зварного виробу
1.3 Технічні умови на виготовлення зварного виробу (конструкції) 12
1.3.1 Вимоги до матеріалів і напівфабрикатів, які використовуються
при виготовленні зварного виробу чи конструкції 12
1.3.2 Вимоги до шорсткості, геометричності форми та розмірів. 14
1.3.3 Вимоги до зварних з’єднань виробу чи конструкції. 14
1.3.4 Вимоги до складання
1.3.5 Вимоги до якості зварного виробу чи конструкції15
1.4 Аналіз існуючого технологічного процесу виготовлення виробу
(конструкції) та постановка завдання на проектування 16
2 НАУКОВО–ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА  18
2.1 Дослідження впливу параметрів режиму зварювання на
форму і геометричні розміри зварного шва 18
2.1.1 Вплив сили струму на форму і геометричні розміри
зварного шва
2.1.2 Вплив напруги дуги на форму і геометричні розміри
зварного шва
2.1.3 Вплив швидкості зварювання на форму і геометричні
розміри зварного шва 
2.1.4 Вплив діаметра електрода на форму і геометричні
розміри зварного шва 
2.2 Теплові процеси при зварюванні 
2.3 Вибір і обґрунтування розрахункової схеми температурного поля 24
2.4 Розрахунок температурного поля вздовж осі переміщення
джерела нагрівання  27
2.5 Розрахунок розприділення максимальних температур і
визначення розмірів ділянок зони термічного впливу  36
2.6 Розрахунок термічного циклу точки, яка нагрівається до
температури 1600 К42
2.7 Визначення структури сталі ВСт3сп в точці, яка нагрівається
до температури 1600 К 46
3 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА.55
3.1 Вибір матеріалу зварного виробу та його характеристика55
3.2 Заготовки та методи їх одержання 57
3.3 Технічне обґрунтування вибраного способу зварювання  59
3.4 Вибір зварювальних матеріалів 
3.5 Вибір та підбір параметрів режиму зварювання 63
3.6 Вибір і обґрунтування зварювального устаткування 66
3.7 Вибір методу контролю якості виробу
3.8 Опис вибраного технологічного процесу виготовлення зварного
виробу (конструкції)
3.8.1 Заготівельні операції
3.8.2 Складальні операції
3.8.3 Складально-зварювальні операції 73
3.8.4 Опоряджувальні операції  74
3.8.5 Допоміжні операції
3.8.6 Контрольні операції
3.9 Нормування технологічного процесу і розрахунок витрат
матеріалів і енергії 
4 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА  78
4.1 Вибір типу пристосувань, які застосовуються при виготовленні
виробу чи конструкції78
4.2 Обґрунтування вибору баз при виготовленні зварного виробу 81
4.3 Вибір типу упорів
4.4 Вибір типу затискних елементів складально-зварювальних
пристосувань та їх розрахунок 86
4.5 Розрахунок необхідних зусиль притискання елементів
зварного виробу (конструкції) 90
4.6 Розрахунок зварних з’єднань на міцність90
4.7 Опис конструктивних схем зварювального устаткування
та принцип роботи зварювального устаткування  91
6 САПР У ЗВАРЮВАННІ  126
7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
7.1 Охорона праці
7.1.1 Характеристика і аналіз потенційних небезпек і
шкідливих чинників у спроектованому цеху.132
7.1.2 Шляхи збереження працездатності і підвищення
продуктивності праці в зварювальному виробництві  135
7.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях 137
7.2.1 Захист людей в надзвичайних ситуаціях техногенного
характеру 
7.2.2 Проведення рятувальних робіт139
8 ЕКОЛОГІЯ 
8.1 Актуальність охорони навколишнього середовища  141
8.2 Забруднення довкілля, що виникають в результаті
виготовлення бульдозера та заходи по їх зменшенню  142
ВИСНОВКИ 
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 147
 

Виробом є бульдозер, який призначений для горизонтального переміщення сипучих мас та формування рельєфу. Бульдозер встановлюється в передній частині трактора на гусеничній платформі. Виріб складається із: планера 1 виготовленого із листового прокату, планер є основною частиною бульдозера, та з’єднаний із трактором за допомогою жорсткої рами 2 виготовленої із сортового та листового прокату, який постачається згідно ГОСТ 82-70, ГОСТ 3436-96.
На кінцях рами передбачені кріпильні отвори 3, для закріплення її на тракторі. Жорсткість планера забезпечується ребрами жорсткості 4. Піднімання бульдозера здійснюється за допомогою гідравлічного приводу, що кріпиться на бульдозері. Для закріплення гідроприводу в середній частині планера передбачені спеціальні провушини підсилені ребрами жорсткості 5.
Всі елементи бульдозера виготовлені із сталі ВСт3сп.

ВИСНОВКИ
В даній випускній кваліфікаційній роботі на тему «Дослідження впливу процесу зварювання на властивості зварних з’єднань при виго-товленні підвіски бульдозера» запропоновано наступні інженерні рі-шення, а саме:
— змінений спосіб зварювання, порівняно з базовим варіантом за-пропоновано зварювання в суміші газів СО2+О2;
— раціонально вибране зварювальне устаткування;
— більш раціонально вибрані складально-зварювальні пристосу-вання з пневматичними притискачами.
З метою охорони праці та безпеки життєдіяльності працюючих за-пропоновані заходи з охорони праці для збереження і підвищення пра-цездатності працюючих та шляхи підвищення стійкості виробництва у надзвичайних ситуаціях, а з метою охорони навколишнього середовища запропоновано заходи для зменшення викидів у навколишнє середови-ще шкідливих речовин, які виділяються в результаті зварювальних робіт.
Впровадження розроблених і запропонованих інженерних рішень у виробництво дозволить отримати:
- підвищення рівня механізації на 10%;
- зростання продуктивності праці на 4,9%;
- зростання рентабельності виробництва на 11,6%;
- зниження собівартості одиничної продукції на 0,45%, що дозволи-ло отримати умовний річний економічний ефект від впроваджень 46699,2 грн. при програмі випуску 130 штук в рік, при терміні окупності 1,33 роки.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.