Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:Иностранные чертежи » Казахстан : Дипломные и курсовые работы : Машиностроение и механика : Технология машиностроения : Технология производства фрезы

Технология производства фрезы

| Рб:
1
| Платформа: AutoCad | Поместил: Jaziko | Дата: 11.12.12 17:10 | Размер: 1.04 MB | Скачали: 10
Коротко о файле: Курсовой проект. Чертежи, пояснительная заспика
Технология производства фрезы

Кіріспе Машина жасаудаы ндірісті арындату ылым мен техниканы е жаа жетістіктерін олдану базасы негізінде техникалы айта жабдытаумен жне ндіріс ралдарыны жааруымен тыыз байланысты. за уаыт ішінде алыптасан жне ндірісті жеке саласында олданылатын машина жасауды тсіл жне дістеріні жиынтыы осы саланы технологиясын райды. Осыан орай ю технологиясы, ысыммен деу технологиясы , пісіру технологиясы, механикалы деу технологиясы, растыру технологиясы сияты тсініктер пайда болады. деуді осы салаларыны барлыы машина жасау німін шыару процестеріні барлы сатыларын амтушы машина жасау технологиясына тиісті. Машина жасау технологиясы машина жасау процесінде туатын задылытарды нерлым керегінше сапалы, арзан жне німді машина жасауа баытталан ылымны бір саласы. Машина жасау технологиясы ылыми пн ретінде ткен асырды 20шы жылдарында пайда болды. Машина жасау технологиясыны негізін ылыма теліп, оны зауыттарда жасалатын нер жйелері деп алаш рет кпшілік ыма таныстыра білген орысты крнекті алымдары: Севергин В.М.; Тиме И.А.; Брикс А.А.; Гавриленко; Корсаков В.С. болды. Бл пн машина жасау ндірісіні технологиялы процестері, кесу теориясы, ауысымдылы негіздері пндерімен тыыз байланысты. Ол дайындаманы механикалы деуді жне машина жасау бйымыны растыру технологиясыны теориялы негізін йретеді. Технология ымы грек тілінен алынан, оны аудармасы шеберлік ксіптік туралы ілім. ылыми техникалы прогресс технологиялы, экономикалы жне леуметтік жадайды жасартуды кздейді. Экономикалы жадайа барлы ресурстарды деу німіні ныны тсуі жатады. Жоарыда айтылан жадайды жаа технологиялар жасау жне енгізу арылы жасартуа болады. ндіріске жаа технологияларды енгізу мемлекет экономикасына лкен згерістер келеді. Сондытан азастан Республикасыны инновациялы дамуыны 2003-2015жж арналан стратегиясыны масаты мен міндетінде бл мселе негізгі орын алады. 1. Курсты жоба растыру шін бастапы мліметтер ралбілікті механикалы деу технология процесті проектілеу шін бастапы мліметтер ретінде тетіктін сызбасы болады. ралбілік 6H81 мбебап-фрезерлік білдекке арналан. ралбілік жасау технологияны растыру барысында зертхананы ммкіншілігі жне бар жабдытар есепке алынды. 2. Дайындама алу дістеріні технологиялы процестерін тадау жне салыстыру Деталь материалы болат 45 Деталь массасы q=3.9 кг Дайындама трі м алыпа ю жне илем


Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>

 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.