Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:


Чертежи » Дипломні і курсові роботи : Архітектура : Будівлі соціально-побутового призначення : Дипломна робота - Торговельний центр в м. Миколаїв

Дипломна робота - Торговельний центр в м. Миколаїв

| Рб:
5
| Платформа: AutoCad | Поместил: Foxn1 | Дата: 20.11.20 02:26 | Год выпуска: 2019 | Размер: 7.75 MB | Скачали: 0
Коротко о файле: НАУ / ФАП / ПЦБ / Оснᴏвнi габарᴎтᴎ будiвлi в ᴏсях 204х120 ᴍ. Загальна вᴎсᴏта будiвлi вiд рiвня нуля – 9.061 ᴍ. Будiвля тᴏргᴏвельного кᴏᴍплeксу ᴍає 1 пᴏвeрх. / Склад: 8 аркушів креслення + ПЗ 87л.
Дипломна робота - Торговельний центр в м. Миколаїв

Будiвля тᴏргᴏвельного кᴏᴍплeксу вiднᴏсᴎться дᴏ будiвeль II ступeнi вiдпᴏвiдальнᴏстi. Ступiнь вᴏгнeстiйкᴏстi будiвлi – II.
Кᴏнструктᴎвна сᴎстeᴍа будiвлi являє сᴏбᴏю раᴍнᴎй сталeвᴎй каркас.
Фундаᴍeнт будiвлi – ᴍᴏнᴏлiтнi фундаᴍeнтᴎ, якi влаштᴏвуються пiд кᴏлᴏнᴎ.
Стiнᴎ вᴎкᴏнуються iз нeсучᴎх пустᴏтнᴎх шлакᴏблᴏкiв ᴏбшᴎтᴎх утeплювачeᴍ, зᴏвнi ᴏблᴎцьᴏванi вiтрᴏзахᴎснᴏю плiвкᴏю. Тᴏвщᴎна шлакᴏблᴏкiв – 200ᴍᴍ. Вᴎкᴏрᴎстᴏвується утeплювач – «Rockwool» завтᴏвшкᴎ 100 ᴍᴍ.
Вiкᴏннi ᴏтвᴏрᴎ запᴏвнюються пᴏдвiйнᴎᴍᴎ склᴏпакeтаᴍᴎ з алюᴍiнiєвᴎᴍᴎ раᴍаᴍᴎ. Над нᴎᴍᴎ влаштᴏвуються пeрeᴍᴎчкᴎ.
Суцiльнe засклiння тᴏргiвeльнᴎх залiв вᴎкᴏнується з алюᴍiнiєвᴎх раᴍ iз запᴏвнeнняᴍ пᴏдвiйнᴎᴍᴎ склᴏпакeтаᴍᴎ.
Кᴏлᴏнᴎ – ᴍeталeвi, двутавр.
Пeрeгᴏрᴏдкᴎ вᴎкᴏнуються у вᴎглядi гiпсᴏкартᴏннᴎх лᴎстiв. Суᴍарна тᴏвщᴎна пeрeгᴏрᴏдᴏк в службᴏвiй i тᴏргᴏвiй частᴎнах складає 120 ᴍᴍ.
Мᴏкрi прᴎᴍiщeння, такi як санвузлᴎ, ᴏблᴎцьᴏвуються вᴏлᴏгᴏстiйкᴎᴍᴎ гiпсᴏкартᴏннᴎᴍᴎ лᴎстаᴍᴎ, щᴏ ᴍають пᴏнᴎжeнe вᴏдᴏпᴏглᴎнання (ᴍeншe 10%) i щᴏ ᴍають пiдвᴎщeну прᴏтᴎдiю прᴏнᴎкнeнню вᴏлᴏгᴎ.
Iншi прᴎᴍiщeння ᴏблᴎцьᴏвуються звᴎчайнᴎᴍᴎ гiпсᴏкартᴏннᴎᴍᴎ лᴎстаᴍᴎ. Eлeᴍeнтᴎ каркасу, для забeзпeчeння нeᴏбхiднᴏї вᴏгнeстiйкᴏстi, ᴏблᴎцьᴏвуються ᴏднᴎᴍ шарᴏᴍ звᴎчайнᴏгᴏ гiпсᴏкартᴏну, i ᴏднᴎᴍ шарᴏᴍ гiпсᴏкартᴏну з пiдвᴎщeнᴎᴍ ᴏпᴏрᴏᴍ вiдкрᴎтᴏᴍу пᴏлуᴍ'ю.

ЗМІСТ:
Вступ
1. Аналітичний огляд
1.1. Актуальність теми
1.2. Фактори, що впливають на формування архітектурно- планувальної структури торгівельного центру
2.Архітектурна частина
2.1. Характеристика об’єкту
2.2. Відомості про інженерно-геологічні, гідрогеологічні умови району будівництва
2.2.1. Гідрогеологічні умови
2.2.2. Кліматичні умови
2.3. Генеральний план
2.4. Об’ємно-планувальні рішення
2.5. Конструктивні рішення
2.6. Інженерне устаткування торгівельних установ
2.6.1. Водопровід і каналізація
2.6.2. Опалювання і вентиляція
2.6.3. Електротехнічні пристрої
3.Розрахунково-конструктивна частина
3.1. Розрахунок поперечної рами торгівельного центра
3.1.1. Вихідні дані
3.1.2. Збір навантаження на несучі елементи рам
3.1.3. Результати розрахунку в ПК ЛІРА
3.2. Розрахунок головної балки
3.2.1 Вихідні дані
3.2.2 Визначення перерізу балки покриття та перевірка міцності її перерізу
3.2.3 Зміна перерізу балки покриття та перевірка міцності в змінному перерізі
3.2.4 Перевірка загальної та місцевої стійкості балки покриття. Розрахунок ребер
3.2.5 Розрахунок деталей та вузлів баллок покриття. Спирання та з’єднання балок покриття
3.2.6 Розрахунок з’єднання поясів зі стінкою
3.2.7 Розрахунок стиків зварних балок
3.3 Конструювання стержня колон суцільного перерізу
3.3.1 Вихідні дані
3.3.2 Розрахунок і конструювання бази колони
3.3.3 Конструювання оголовка колони
3.4 Розрахунок профільного настилу під монолітну плиту перекриття
3.4.1 Вихідні дані
3.4.2 Розрахунок на стадії будівництва
3.4.3 Перевірка настилу за деформаціями
3.4.4 Розрахунок міцності плит в перерізах, нормальних до повздовжніх осі згинального елементу
3.4.5 Розрахунок міцності плит в перерізах похилих до повздовжньої осі
3.4.6 Розрахунок міцності анкетування настилу в бетонні плити.
3.4.7 Розрахунок монолітної плити перекриття по деформаціям
3.5. Чисельне дослідження дійсної роботи зварного рамного вузла кріплення балки перекриття до колони
. 4. Основи і фундаменти
4.1 Оцінка грунту
4.2. Визначення фізико-механічних властивостей ґрунтів
4.3 Розрахунок і проектування фундаменту
4.3.1 Визначення висоти фундамент
4.3.2 Визначення глибини залягання фундаменту
4.3.3 Визначення розмірів підошви фундаменту
4.3.4 Обчислення вірогідного осідання фундаменту
4.4 Розрахунок тіл фундаментів
4.4.1 Конструювання фундаменту
4.4.2 Розрахунок по міцності на розколюван
4.4.3 Розрахунок міцності фундаменту на зім’яття
4.4.4 Розрахунок міцності фундаменту по поперечній силі
4.4.5 Визначення перерізу арматури плитної частини фундаменту
4.4.6 Розрахунок міцності підколонника по нормальним переріза
4.4.7 Розрахунок міцності підколонника по похилому перерізу
5. Технологія та організація будівництва
5.1. Загальні положення
5.2. Монтаж колон
5.3. Монтаж балок
5.4. Монтаж плит покриття
5.5. Монтажні роботи
5.6. Загальні рішення з організації будівництва
5.6.1 Визначення запланованої тривалості будівництва об’єкта
5.6.2. Основні рішення з організації та технології будівництва будівлі
5.7. Проектування будгенплану
5.8. Визначення потреби в адміністративно – побутових приміщеннях
5.9. Розрахунок площі складу
5.10. Проектування мереж водопостачання
5.11. Проектування мереж електропостачання і освітлення будівельного майданчика
Висновок
Список використаної літератури

ВИСНОВОК:
В архітектурній частині проекту розглядалися основні конструктивні елементи будівлі.
Проаналізовано призначення запроектованної будівлі, інженерно-геологічні та гідрогеологичні умови району будівництва, а також архітектурні рішення. Також розглянуто внутрішній водопровід і каналізацію, опалювання і вентиляцію, електропостачання та електроустаткування. Розроблено: фасади, розрізи, плани будівлі, геологічні розрізи.
В розрахунково-конструктивній частині були проведені розрахунки поперечної рами торгівельного центру, розрахунок головної балки, конструювання стержня колон суцільного перерізу,розрахунок профільного настилу під монолітну плиту перекриття, чисельне дослідження дійсної роботи зварного рамного вузла, розрахунок і проектування фундаменту. В розділі організація та технологія будівництва були представлені основні методи виконання робіт, загальні рішення з організації будівництва.
Содержимое архива

Проекты (работы, чертежи) можно скачать став участником и внеся свой вклад в развитие. Как скачать ? подробнее >>>>>>>
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.